• Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego zgrany.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym.
 2. Administratorem danych osobowych jest Karol Stryjeński prowadzący działalność pod firmą STR Karol Stryjeński z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gagarina 29/8 zwany dalej ADO.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie zapisami prawa polskiego oraz tak zwanego RODO.

 

§ 1. Rodzaj przetwarzanych danych oraz cele ich przetwarzania

 

 1. Sklep Internetowy zgrany.pl zbiera dane Klientów.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są w następujących okolicznościach:
  1. Rejestracji w Sklepie Internetowym – niezbędne do wykonywania umowy świadczenia usługi klienta.
  2. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym – niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.
  3. Subskrypcji Newslettera – niezbędne do wykonania umowy świadczenia usług klientowi.
 3. Podczas rejestracji w Sklepie Internetowym oraz podczas składania zamówienia Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail
  2. dane adresowe
  3. imię i nazwisko
  4. numer telefonu
 4. Wyżej wymienione dane mogą zostać poszerzone o nazwę firmy przedsiębiorcy, adres firmy przedsiębiorcy oraz NIP w wypadku, w którym Klient jest przedsiębiorcą.
 5. Klient ma możliwość w każdym momencie do zmiany swoich danych podanych podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.
 6. W przypadku subskrypcji Newslettera Klient podaje następujące dane:
  1. adres e-mail
  2. imię
 7. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego i jego strony mogą zostać pobrane dodatkowe informacje takie jak: adres IP komputera, z którego korzysta Klient lub dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu i inne takie jak: informacje o linkach i odnośnikach, kliknięciach lub czynnościach podejmowanych w Sklepie Internetowym. Wynika to z prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie ich funkcjonalności.
 8. Przekazanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne w związku z zawieraniem umowy sprzedaży lub świadczenia innych usług z zastrzeżeniem, że niepodanie danych może uniemożliwić realizację umowy sprzedaży lub świadczenia usług.

 

§ 2. Udostępnianie i powierzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta ADO do prowadzenia Sklepu Internetowego. Dostawcy usług mogą albo wykonywać polecenia ADO w związku z przetwarzaniem danych osobowych, albo sami są administratorami danych w zależności od ustaleń w zawartych umowach i okoliczności.
 2. Do wyżej wymienionych dostawców usług należy zaliczyć między innymi dostawców hostingu, usług księgowych, systemów informatycznych, systemów analitycznych, dostawców usług kurierskich i pocztowych.
 3. Siedziby dostawców usług znajdują się na terytorium Polski i/lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Dane osobowe klientów są przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, a po odwołaniu przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może wnieść ADO i jakie mogą zostać wniesione wobec niego.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wykonania umowy przechowywane są tak długo, jak jest to niezbędne w celu wykonania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany do przedawnienia roszczeń.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie lub pocztowe w celu dostarczenia zamówionych towarów.
 7. W wypadku gdy klient dokona subskrypcji Newslettera na jego adres e-mail będą wysyłane wiadomości zawierające informacje o promocjach, nowych produktach, oraz inne informacje marketingowe.
 8. Na żądanie uprawnionych organów państwowych ADO udostępnia dane osobowe tym organom.

 

 

§ 3. Cookies, adres IP

 

 1. Sklep Internetowy używa cookies. Mogą one zostać zapisane na urządzeniu przez, które została odwiedzona storna Sklepu Internetowego. Pliki cookies ułatwiają dostosowanie oferty do rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających. Mogą zostać również wykorzystane do uzyskania ogólnych, anonimowych statystyk.
 2. Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu uwierzytelnienia Klienta i zapewnienie sesji dzięki czemu Klient nie jest zmuszony do logowania się na każdej podstronie.
 3. Zewnętrzne pliki cookies mogą zostać wykorzystane do zbierania ogólnych i anonimowych statystyk, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta, czy dla popularyzacji Sklepu Internetowego w mediach społecznościowych.
 4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla urządzeń Klienta.
 5. Klient ma możliwość wyłączenia na swoim urządzeniu dostępu plików cookies może to jednak uniemożliwić działanie niektórych funkcji Sklepu Internetowego.
 6. ADO może gromadzić adresy IP Klientów w celu diagnozowania problemów i tworzenia analiz statystycznych, a także w celach bezpieczeństwa przed niepożądanym oprogramowaniem.
 7. ADO nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności na innych stronach, do których przeniósł się Klient po użyciu linka zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

 

§ 4. Prawa właścicieli danych osobowych.

 

 1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody jakiej udzielił ADO.
 2. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych zgodnie z prawem.
 3. Cofnięcie zgody może uniemożliwić korzystanie Klientowi z pełni usług, które ze swej natury wymagają udzielania zgody.
 4. Klient ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. W wypadku kiedy sprzeciw Klienta okaże się zasadny i ADO nie będzie miał innej podstawy do przetwarzania danych osobowych, dane wobec przetwarzania, których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.
 6. Klient ma prawo do żądania usunięcia danych w zgodzie z obowiązującym prawem.
 7. Pomimo wyżej wymienionych żądań ADO może zachować pewne dane w zakresie w jakim przetwarzanie ich jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również z obowiązków prawnych.
 8. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
 9. Klient ma prawi do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez ADO.
 10. Klient ma prawo do sprostowania swoich danych osobowych.
 11. W wypadku wystąpienia wyżej wymienionych żądań ADO zastosuje się do nich lub odmówi zastosowania się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od ich otrzymania, a jeśli nie będzie to możliwe z uwagi na okoliczności lub poziom skomplikowania żądania ADO odpowie na żądanie w przeciągu dwóch kolejnych miesięcy, uprzednio informując o tym klienta.
 12. Klientowi przysługuje prawo do zaskarżenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia jego praw.

 

§ 5. Postanowienia końcowe.

 

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie o czym ADO będzie informował Klientów.
 2. Wszelkie pytania o Politykę Prywatności proszę kierować na adres mailowy podany na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1.05.2020 r.