• Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego

 

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób w jaki Sklep Internetowy Zgrany.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym) prowadzi sprzedaż wysyłkową.

 

§ 1. Definicje

 

 1. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu. W dostawie może pośredniczyć Dostawca.
 2. Dostawca – oznacza podmiot pośredniczący w Dostawie między Sprzedawcą, a Klientem i oznacza firmę kurierską, lub Pocztę Polską S.A.
 3. Hasło – oznacza ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, służących do logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym, oraz zabezpieczeniu dostępu do tego Konta.
 4. Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu Internetowego.
 5. Konto Klienta – (zwane również Kontem) oznacza indywidualny dla Klienta panel w Sklepie Internetowym.
 6. Login – oznacza ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, służących do logowania się do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 8. Rejestracja – oznacza czynność założenia przez Klienta Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Sprzedawca – oznacza właściciela Sklepu Internetowego.
 10. Strona Internetowa Sklepu – oznacza wszystkie strony internetowe pod, którymi sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy w domenie zgrany.pl
 11. Towar – oznacza produkty prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży.
 12. Umowa Sprzedaży – oznacza umowę zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego są zastrzeżone, w tym w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także wszelkich grafik, log, zdjęć, formularzy itd. zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 2. Z praw wymienionych w ust. 1. wyłączone są niektóre logotypy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, której celem jest pokazanie towaru, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich.
 3. Prawa autorskie wymienione w ust. 1. Z uwzględnieniem ust. 2. należą do Karola Stryjeńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą STR Karol Stryjeński z siedzibą w Warszawie, 00-753 Gagarina 29/8, NIP: 5242623569, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 4. Na Stronie Internetowej Sklepu stosowany jest mechanizm plików cookies. Mechanizm stosowany jest w celu poprawy działania Strony Internetowej Sklepu. Każdy klient może wyłączyć zapisywanie się plików cookies poprzez zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 5. Zabrania się Klientom korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób łamiący prawo, sprzeczny z dobrymi obyczajami albo naruszający dobra osób trzecich.
 6. Sprzedawca ostrzega, że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych przez nią może wiązać się z zagrożeniem utraty lub modyfikacji danych Klienta przez osoby trzecie. Dlatego należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i środki ostrożności minimalizujące wyżej wymienione ryzyka, w tym programy antywirusowe i dobre praktyki korzystania z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie prosi klienta o udostępnienie hasła do logowania na Konto.

 

§ 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym

 

 1. Utworzenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 2. Sklep Internetowy umożliwia złożenie zamówienia bez rejestracji.
 3. Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać go drogą elektroniczną poprzez funkcje dostępne w formularzu.
 4. Podczas rejestracji Klient ustala Login i Hasło.
 5. W trakcie Rejestracji klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 6. W trakcie Rejestracji klient może udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 7. Zgoda wymieniona w ust. 6. może być w każdej chwili cofnięta na podstawie stosownego oświadczenia Klienta i nie ma wpływu na Konto Klienta.
 8. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, potwierdzenie Rejestracji. Od tego momentu Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz dokonywania zmian w podanych przez siebie danych.

 

§ 4. Zamawianie Towarów

 

 1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. W Sklepie Internetowym Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 3. Klient składa zamówienie poprzez Stronę Internetową Sklepu dodając produkty, którymi jest zainteresowany do „koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia przez Klienta, wybraniu sposobu Dostawy oraz płatności Klient finalizuje złożenie zamówienie wysyłając formularz do Sprzedawcy za pośrednictwem mechanizmów Strony Internetowej Sklepu.
 4. W momencie składania zamówienia Klient jest informowany o łącznej cenie za Towary oraz Dostawę, a także o wszystkich dodatkowych kosztach i rabatach jakie poniesie w związku z Umową Sprzedaży.
 5. Złożenie zamówienia rozumiane jest jako złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów widniejących w zamówieniu.
 6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia.
 7. W następnej kolejności Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja ta stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu ofert, o której mowa w ust. 5. i w momencie jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.
 8. Sprzedawca może informować klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną o postępach w realizacji Umowy Sprzedaży.

 

§ 5. Płatności

 

 1. Wszystkie cenny zamieszczone na Stronie Sklepu Internetowego przy Towarach stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji o koszcie Dostawy i innych kosztach, które zobowiązany będzie ponieść Klient.
 2. O kosztach Dostawy Klient będzie poinformowany w trakcie wyboru Dostawy, a szczegółowo o wszystkich kosztach na etapie finalizowania zamówienia.
 3. Klient może wybrać formy płatności wyświetlające się w formularzu zamówienia na odpowiednim etapie składania zamówienia za pośrednictwem Strony Sklepu Internetowego.
 4. Informacje o kosztach Dostawy oraz o formach płatności są dostępne na Stronie Sklepu Internetowego.
 5. W Sklepie Internetowym nie ma możliwości płatności gotówką w trakcie odbioru osobistego zamówienia.
 6. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego uiszczenia płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży. Wyjątkiem jest płatność za pobraniem, którą klient uiszcza podczas odbioru zamówienia, zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży.
 7. Jeżeli Klient nie uiszcza płatności, Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności lub odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 8. W wypadku nieuregulowania przez Klienta płatności Sprzedawca odstępuje od Umowy Sprzedaży.
 9. Sprzedawca wystawia fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary oraz koszty wysyłki.
 10. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 11. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 12. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty

 

§ 6. Dostawa

 

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium całego kraju oraz w miejscach do których Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamówienie.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez uszkodzeń i wad.
 3. Na Stronie Internetowej Sklepu Sprzedawca zamieszcza orientacyjną liczbę dni roboczych potrzebnych na realizację zamówienia.
 4. Liczba dni, o której mowa w ust. 3. liczona jest od dnia dokonania płatności przez klienta, lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w wypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem.
 5. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 6. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary za pośrednictwem Dostawcy.
 7. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu zamówienia w czasie oraz w sposób przyjęty przy wybranym sposobie wysyłki, a w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia, zadbać o sporządzenie z pracownikiem Dostawcy odpowiedniego protokołu.
 8. Sprzedawca nie umożliwia odbioru osobistego.

 

§ 7. Rękojmia

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych oraz jest odpowiedzialny za ich ewentualne wystąpienie.
 2. W wypadku Dostawy wadliwego Towaru Klient może:
  • Domagać się obniżenia ceny Towaru,
  • Domagać się wymiany Towaru na nowy nieposiadający wad,
  • Domagać się usunięcia przez Sprzedawcę wad,
  • Odstąpić od Umowy Sprzedaży;
 3. Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić wybranego przez Klienta rozwiązania problemu jeśli jest ono niemożliwe do wypełnienia, wówczas Sprzedawca zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.
 4. W wypadku wymiany lub zwrotu Klient zobowiązany jest dostarczyć wymieniany lub wadliwy produkt pod adres wskazany przez Sprzedawcę natychmiast.
 5. W wypadku kiedy klientem jest konsument, nie uczestniczący w Umowie Sprzedaży jako firma lub działalność gospodarcza, koszt przesyłki, o której mowa w ust. 4. pokrywa Sprzedawca.
 6. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§ 8. Reklamacje i Gwarancje

 

 1. Reklamacje związane z Towarem lub Umową sprzedaży, Klient ma prawo kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany na Stornie Internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania reklamacji złożonej przez Klienta ustosunkuje się do niej.
 3. Towary oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta.

 

§ 9. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 

 1. Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia, odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany na Stronie Internetowej Sklepu, lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany na Stronie Internetowej Sklepu. Oświadczenie powinno zwierać numer konta bankowego wskazane przez Klienta w celu zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wszystkich dokonanych przez niego płatności w tym kosztów Dostawy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia zwrotu przez Klienta niewadliwego Towaru.
 5. Klient ponosi koszt związany z pomniejszeniem wartości Towaru, jego uszkodzeniem, lub uszkodzeniem w tym nieodwracalnym zdjęciem fabrycznego opakowania.
 6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów przekraczających najtańszy możliwy koszt Dostawy zamówionego Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient ponosi koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na konto wskazane przez klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientom dokonującym zakupu jako firma lub prowadząc działalność gospodarczą.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi, w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca jego zindywidualizowanym potrzebom.

 

§ 10. Ochrona danych osobowych

 

 1. Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w dokumencie Polityka Prywatności.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, lecz w przypadku Umów Sprzedaży zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami lub firmą, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 2. W przypadku spory związanego z Umową Sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez powiadamiania o tym Klientów.
 4. Wszelkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 r.